मंगल समय घ्यावयाचे उखाणे 1000+ Marathi Ukhane for Female Ukhane

Marathi Ukhane for Female

Marathi Ukhane for Female Ukhane : Marathi ukhane for female, Marathi ukhane, ukhane in marathi, ukhane marathi, marathi ukhane for female, ukhane in marathi for female, smart marathi ukhane, marathi ukhane for bride, marathi ukhane comedy, best marathi ukhane for bride, ukhane in marathi comedy, marathi ukhane funny, marathi ukhane list, long marathi ukhane for female, latest marathi ukhane, smart marathi ukhane female, funny marathi ukhane, Marathi Ukhane for Male Click Here

मंगल समय घ्यावयाचे उखाणे

Marathi Ukhane for Female

घरोघरी त्याच परी, तुमच्या घरी तेच माझ्या घरी

…. मात्र स्वभावाने लाख माणूस आहेत खरोखरी.
विज्ञानाने शोध लावला मानव गेला चंद्रावर

…. चे नाव सदैव कोरले माझ्या मनावर.
रुचकर भोजन झालं, जमलंय मस्त पान

…. चे नाव घ्यायला मला वाटतं छान.
काळोख्या पावसाळी रात्री वीज चमकून जाते

….. व…. चे आहे अद्वैताचे नाते.
पानांवरच्या दवबिंदू वर चमकतय कोवळ ऊन

….. चे नाव घेते मी…. ची सून.
विवाह रुपी सागरात विहरते प्रीती रुपी नाव

…. च्या प्रेमाशिवाय मला नाही कशाची हाव.
बकुळीची नाजूक फुले, गंध काही मावेना

….. चे नाव घ्यायला उखाणा काही सुचेना.


Marathi Ukhane for Female


विवाह रुपी कादंबरीत रेखल्या भावनेच्या ओळी

…. च्या नावाचं कुंकू लावते भाळी.
वाद्यात वाद्य सतार, उमटतात तिचे झंकार

…. चे नाव हाच माझा खरा अलंकार.
शंकराच्या पिंडीवर बेल वाहते वाकून

…. चे नाव घेते आपल्या सर्वांचा मान राखून.
समृद्धीची फुले मी आनंदाने वेचते

….. च्या सुखासाठी आपणाकडे शुभेच्छा मागते.
कृष्ण वेडी राधा त्याची अधीरपणे वाट पाहते

…. चे नाव…. घेते.
पर्वतराजीतून धावत येऊन सागराला मिळते सरिता

….. चे नाव घेते तुमच्या अग्रहा करिता
असं म्हणतात, प्रेम दिल्याने प्रेम वाढीस लागते

…. व…. चे आहे साताजन्मीचे नाते.


Marathi Ukhane for Female


बरेच दिवसांनी सतारीची ऐकली सुरेल धून

….. च्या संसारात मी गेले रंगून.
संसाराच्या सारीपाटावर मांडला जीवनाचा खेळ

…. चे नाव घ्यायला आजची सुयोग्य वेळ.
ऋतू मागूनी ऋतू गेले, लोटला वर्षाचा काळ

….. च्या सहकार्याने ओवली संसाराची माळ.


Ukhane in Marathi for Female

एकनाथाच्या घरी हरी पाणी भरतो कावडीने

….. चे नाव मी घेईन आवडीने.
शिवाजी महाराजांनी राज्य केले शक्तीपेक्षा युक्तिने

…. चे नाव घेते सक्तीपेक्षा भक्तीने.
असावे नेहमी हसतमुख, बोलावे नेहमी गोड

….. च्या संसाराला….. ची जोड.
नाव घे नाव घे आग्रह असतो सर्वांचा

…… चे नाव आहे ओठावर पण प्रश्न असतो उखाण्याचा.
आयोध्या च्या गादीवर राम-सीता बसले जोडीने

जाते बाई लवकर घरी मी….. च्या ओढीने.


Ukhane in Marathiजाईजुईच्या फुलांचा गजरा घालते मी केसात

….. चे रूप असते सदैव माझ्या मनात
.


….. माझा गाव, महालक्ष्मी माझं श्रद्धास्थान

….. व…..(मुलांची नावे) ची प्रगती हेच…. व…. चे आशास्थान.
वसंत ऋतूची चाहूल लागताच कोकिळा गाते छान

….. चे नाव घेउन राखते सर्वांचा मान.
गुलाबाचा रंग दिसतो का कधी देठावर?

….. च नाव आहे माझ्या ओठावर.
संसारात असावी गोडी, नकोत वाद-विवाद

….. व….. ला द्यावा सर्वांनी आशीर्वाद.
लज्जेचे बंधन असले तरी नाव आहे ओठी

…. चे नाव घेते तुमच्या आग्रहासाठी.
मंगळसूत्राच्या दोन वाट्या म्हणजे सासर माहेरचा संगम

…. च्या संसारात झाला माझ्या सौख्याचा उगम.
सप्तपदी 7 पावलांनी केली संसाराची नांदी

….. च्या सहवासात….. आहे आनंदी.
नाव घे, नाव घे, करू नका गजर

….. चे नाव घ्यायला…. आहे हजर.

Ukhane in marathi for happy moment 

 

चंद्र ग्रहण सुटले केले भरभरून दान

….. चे नाव घेऊन राखते तुमचा मान.


कुंजवणातून ऐकू येते श्रीकृष्णाची बासरी
….. च्या प्रेमासाठी आले मी सासरी.


नको गर्व संपत्तीचा, अभिमान नको विद्येचा
….. चा संसार करते मी सुखाचा.


मेघांचा होतो गडगडाट, वीज चमकून जाते
….. च्या नावाचे अखंड सौभाग्य मागते.


भिल्लीनीच्या रूपात शंकरापुढे आली गिरीजा
….. च्या सौभाग्यासाठी केली महालक्ष्मीची पूजा.

smart marathi ukhane

 

भाजी केली, खारट झाली, मीठ झाले जास्त
….. च्या हुशारीवर माझी सारी भिस्त.


वैशाखाचे पडले ऊन, धरणी झाली तप्त
….. च्या संसारात मी आहे तृप्त.


उमलली कलिका, खुदकन हसली गालात
….. चा संसार चाललाय अगदी तालात.


अंगठीतल्या हिऱ्याला सोन्याचे कोंदण
….. चे नाव घेऊन गौरीला करते वंदन.


सोन्याच्या मंगळसूत्रात गुंफले काळे मणी
….. ची आठवण मनात असते क्षणोक्षणी.

Marathi Ukhane for Bride


सीतेने ओलांडली लक्ष्मणरेषा, म्हणून घडलं रामायण
….. चा संसार सुखाचा करीन केलाय मी पण.


देवीचे भरलं बोडणं, वाचला देवीचा पाठ
….. च्या बरोबर बांधली जन्मोजन्मीची गाठ.


दिसते तसे नसते म्हणून जग फसते
….. चे घर मात्र मला नंदनवणासारखे भासते.


सर्वांच्या आग्रहासाठी घेते उखाण्यातून नाव
….. ना म्हटलं”करियर”करायला द्या मला वाव.


ऑफिस मधून काम आवरून आले घाईघाई

….. चे नाव घेते….. ची आई.


सुंदर स्वच्छ अंगणात डोलत असावीत तुळस

….. च्या संसारावर चढवीन सोन्याचा कळस.


Marathi Ukhane list

 

सारंगीचे सुरेल संगीत कवी मनाला भावते
….. चे नाव घ्यायला मला खूपच आवडते.भुंग्याच्या सहवासात विकसते कळी

….. चे नाव घेते….. च्या वेळी.
ताजमहल बांधण्यासाठी कारागीर आणले कुशल

….. चे नाव घेते तुमच्यासाठी स्पेशल.
आई-वडिलांनी केले प्रेम, सासू-सासरे सर्व करतात मायने

….. चे नाव घेते मी आनंदाने.
दारच्या जाईची वेल गुजगोष्टी करते कानात

….. च्या नावाचा जप असतो माझ्या मनात.


smart marathi ukhane femaleदागदागिन्यांनी नटले, नेसले सुंदर पैठणी

…… च्या संसारात रमले तरी माहेरच्या येतात आठवणी.
अंगणात लावली तुळस नेमाने घातले पाणी

….. चे नाव घेते….. लाडकी राणी.
जाई जुईचा वेल पसरला मांडवावर

….. च्या नावाचे तेज माझ्या कुंकूवावर.
बकुळीच्या झाडाखाली पडलाय सुवासिक सडा

….. व…… चा सुखी राहो जोडा.
प्रेमळ आणि हौशी आहेत सासू-सासरे आणि माता पिता

…… च्या रूपाने स्वर्ग आला हाता.
गणेशाची करते प्रार्थना, शिवपिंडीची करते पूजा

…… च्या साथीने चाखीन संसाराची मजा.


Marathi Ukhane Femaleरसदार केशरी आंब्याचा केला गोड आमरस

….. च्या संसारात मनापासून झाले समरस.
जुन्या नाटकातील नाट्यपदे कानाला लागतात गोड

….. च्या संसाराला आहे….. ची जोड.
असं म्हणतात की मूर्खाचा कधी होऊ नये धनी

….. ची आठवण असते नेहमी माझ्या ध्यानीमनी.
सासर माहेरची नाती म्हणजे जणूकाही रेशीमगाठी

…… चे नाव आहे नेहमीच माझ्या ओठी.
पाना पानावर दव बिंदू पसरले, नाचत आली उषा

….. चे नाव घेते…. ची स्नुषा.लक्ष्मीची करते पूजा, सरस्वतीची करते आराधना

….. राव सुखी राहोत हीच माझी प्रार्थना.
आशीर्वादरूपी फुले वेचते मी वाकून

….. च्या सह संसाराची मजा पाहते चाखून.
नाव घे, नाव घे, नावाचा चाललाय आग्रह

….. चे नाव घ्यायला करू नका सत्याग्रह.


सकाळी सकाळी पेपर वाचते सामना
….. च्याशिवाय मला अजिबात करमेना.चहा गोड लागत नाही सामना वाचल्याशिवाय

चैन मला पडत नाही….. च्याशिवाय.
घरोघरी त्याच परी तुमच्या घरी तेच माझ्या घरी

….. च नाव घ्यायला मला बाई आवडतं भारी.
नाव घे, नाव घे, करू नका गलबला

….. बोलावत आहेत, लवकर जाऊ द्या मला.
आमराई मध्ये कोकिळा गोड गाते

….. च्या ओढीने बाई मी लवकर घरी जाते.

 

पुढील पानावर आणखी भरपूर मराठी उखाणे आहेत…

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here